پَــس اَز בوشیزِگی

خط خطے هاے مانـבگار

سخنانی چند از زبان ملکه

چندی بود برای کشور گشایی و توسعه حیطه فرمانبرداری خود در قصر حضور فعال نداشتیم و اداره امور را به وزرای خود سپرده و خود نیز از دور زمام امور را در دست داشتیم

طی این سفرها و مبارزات و کشورگشایی های جدید باید به اطلاع برسانیم که تا چند ماهی دیگر از این قصر کوچک و دربو داغان به قصری بزرگتر برای ادامه حکومت و اداره امور دربار نقل مکان میکنیم

حال حال و حوصله زیاده گویی نداریم

بروید جای همایونیمان را گرم کنید که سخت به استراحت نیاز مندیم

اعلان ورود ملکه به قصر

علیـــــــــا حضررررررررت ......

قــــــدر قدرررررررررررت ........

قوی شوکـــــــــــــــــــت ......

شــاه شاهـــــــــــــــان .......

ملکــــه بزرررررررررررررگ ......

نزول اجلال می فرمایند .......

ایـטּ رפزهــا
عجیـب בلـم بـچگـے مـے خواهـב...
"خستـہ ام" ...
فـقط یـڪـ قـلم لطـفاً ...
مے خواهـم خـوבم را خط خـطے ڪـنـم

------------------

دیری است که از زندان های طبیعت ، تاریخ ، ما و من رها شده ام و رسیده ام به دشت هموار و بی کرانه ی رهایی ، مطلق ، بی رنگی و بی سویی ، حیرت،عطش ،عبث ،پوچی.

و اکنون ازآن وادی نیز گذشته ام و رسیده ام به کشوری که برآن گام هیچ کلمه ای نرفته است و خراش هیچ نگاهی بر آن نیفتاده و پاکی بکر آن را پلیدی هیچ فهمی نیالوده است .من اکنون کاشف اقلیمی هستم که خود خالق آنم!و که می داند چه می گویم؟چه احساس می کنم ؟ کجایم؟

دنبال کنندگان ۶ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آرشیو مطالب
Designed By Erfan Powered by Bayan