پَــس اَز בوشیزِگی

خط خطے هاے مانـבگار

ناجور بودن موقعیت و ثبت عقاید

دقیقا یه زمانهایی که پر از مشغله ای و دسترسی به نوشتن نداری و حتی نه لپ تاپ پیشت هست و نه موقعیت گوشی دست گرفتن پر از حرف ناگفته ای برای نوشتن و ثبت!

و دقیقا وقتی که بیکاری و دوست داری بنویسی مغزت خالی از هر مسئله ای برای نوشته

تضاد از این بدتر هم هست عایا؟


ایـטּ رפزهــا
عجیـب בلـم بـچگـے مـے خواهـב...
"خستـہ ام" ...
فـقط یـڪـ قـلم لطـفاً ...
مے خواهـم خـوבم را خط خـطے ڪـنـم

------------------

دیری است که از زندان های طبیعت ، تاریخ ، ما و من رها شده ام و رسیده ام به دشت هموار و بی کرانه ی رهایی ، مطلق ، بی رنگی و بی سویی ، حیرت،عطش ،عبث ،پوچی.

و اکنون ازآن وادی نیز گذشته ام و رسیده ام به کشوری که برآن گام هیچ کلمه ای نرفته است و خراش هیچ نگاهی بر آن نیفتاده و پاکی بکر آن را پلیدی هیچ فهمی نیالوده است .من اکنون کاشف اقلیمی هستم که خود خالق آنم!و که می داند چه می گویم؟چه احساس می کنم ؟ کجایم؟

دنبال کنندگان ۶ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آرشیو مطالب
Designed By Erfan Powered by Bayan